ARİSTOTELESÇİLİK

Aristotelesçilik, Plantonculuğa paralel olarak, aynı zaman dönemleri içinde gelişen bir felsefi eğilimdir. Aristotelesçiliği anlatmanın yöntemlerinden birisi onun Platon’la karşılaştırmasıdır. Biz de bu yöntemi kullanarak başlayacağız onu anlatmaya. Seri boyunca yapacağımız incelemenin kabaca bir ön hazırlığı olacak bu karşılaştırma aynı zamanda. Önce iki filozof arasındaki benzerlikleri ele alalım. ARİSTOTELES VE PLATON ARASINDAKİ BENZERLİKLER Psikoloji: Platon ruhu… Read More ARİSTOTELESÇİLİK

TOTALİTARİZM

Totalitarizmde bireysel özgürlüklere izin verilmez ve bireyin yaşamının tüm alanları devlet kontrolüne bırakılır. Türkçeye Fransızca’dan geçen sözcüğün kökeni Latince “totus” (tüm, bütün) sözcüğüdür.İtalyan diktatör Benito Mussolini”devlet içindeki herkes, devlet dışındaki hiçbir kimse, devlete karşı olan hiçbir kimse” şeklinde açıklamıştır.… Read More TOTALİTARİZM

APEİRON

“İlkçağ Yunan felsefesinde, evrenin sonlu ya da sınırlı olduğuna inanan Platon, Aristoteles gibi filozoflar dışında, evrenin sınırsızlığını savunan Anaximandros, Anaximenes, Ksenophanes, Melissos ve Demokritas gibi filozoflarda geçen sınırsızlık düşüncesini ifade eden Yunanca terim.… Read More APEİRON

AMORALİZM – TÖREDIŞICILIK

Ahlak gereksizliği ahlak kavramının ve kurallarının gereksiz olduğunu, doğal bir varlık olan insanın özünde ahlaki olmayan eylemlerin de olduğunu, bu yüzden insanların ahlaki gerekçelerle yargılanamayacağını, bu nedenle de ahlak olgusunun gereksiz olduğunu savunur. Nietzsche, önemli bir savunurdur. Töre Dışıcılık, töreyi ya da ahlakı yadsıyan öğretilerin genel adıdır. Örneğin Alman düşünürü Nietzsche: “Erdem dedikleri, gerçekte korkaklıktan… Read More AMORALİZM – TÖREDIŞICILIK

DİYALEKTİK MATERYALİZM

Marksist felsefenin adlandırılma biçimi ya da Marksizmin felsefi öğretisidir. Marx ve Engels’in öncülük ettiği, ancak Marx’tan çok sistematik bir felsefe olarak- Engels’te açılımları bulunabilecek felsefe akımı. Engels, Marx daha hayattayken söz konusu kuramı şekillendirmeye başlamıştır ve Marx’ın buna yönelik bilinen bir itirazı yoktur. Marx, diyalektik yöntemin üstünlüğünü ve Hegel’de “idealist bir kabuk” içinde saklı ve “baş aşağı çevrilmiş” olarak bulunan diyalektiğin rasyonel özünü ortaya çıkarabilmek için onu tamamen materyalist temelde yeniden ele almak gerektiğini savunmuştur.… Read More DİYALEKTİK MATERYALİZM

FELSEFEYE GİRİŞ İÇİN 10 KİTAP

Felsefe genelde herkesin bir zamanlar ilgisini çekmiş fakat yanlış başlangıç kitap seçimi yahut karmaşık ve bilinmeyen ileri seviye terim ve kavramların çokluğundan ya göz korkutmuş ya da vazgeçmelerine sebep olmuştur. Felsefeye başlamak için okumanız gerektiği kabul edilen kitaplar arasından derlediğim, kitaplar listesi şu şekilde: ARİSTOTELES – METAFİZİK METAFİZİK KİTAP İÇERİĞİ Metafizik, felsefe tarihinin en büyük… Read More FELSEFEYE GİRİŞ İÇİN 10 KİTAP

APRİORİZM – ÖNSELCİLİK

Tecrübeden önce insan aklında varlığı kabul edilen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat olan Apriorizm, genel olarak, zihnin bir takım düşüncelere sahip olduğunu ve bu durumun bir sonucu olarak da, duyu deneyiminden bağımsız olarak gerçek bilginin olanaklı olduğunu savunan görüş. Platon, Descartes, Leibniz ve Kant öğretileriyle genel olarak usçuluk, doğuştancılık, düşüncecilik gibi öğretiler… Read More APRİORİZM – ÖNSELCİLİK

ŞİNTOİZM

Şintoizm Japonya’nın yerli, Japonların millî dinidir. Eskiden Japonya’nın resmî diniydi. Sadece Japonya’da ibadetlere katılan 119 milyon kişi vardır. Şinto inancında ibadet edilen ruhlara (tanrılara) “kami” denir.Bu terim hayat için önemli olan rüzgâr, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi anlayış ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar olarak tercüme edilebilir. Her kaminin kendine has bir karakteri olduğuna inanılır ve doğadaki her türlü olay kamilerin içinde bulundukları ruh hâllerine göre yorumlanır.… Read More ŞİNTOİZM